欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

中文,英语,日语,拼音翻译对照(二)

2023-03-01 19:17:15 691

摘要:NO.中文和文ピンイン英語1.076请告诉进展進捗を教えて下さいqing gao shu jin zhanPlease give me a progress report1.077拿图面了吗図面を持っていますかna tu mian le m...

NO.

中文

和文

ピンイン


英語

1.076

请告诉进展

進捗を教えて下さい

qing gao shu jin zhan


Please give me a progress report

1.077

拿图面了吗

図面を持っていますか

na tu mian le ma


DO you have the drawing

1.078

生产会议什么时候开始

生産会議は何時からですか

sheng chan hui yi shen ma shi hou kai shi


When will the production meeting start

1.079

请给我看生产计画

生産計画を見せて下さい

qing gei wo kan shen chan ji hua


Please show me the production schedule

1.080

在生产什么机种

生産している機種は何ですか

zai shen chan shen ma ji zhong


What"s the model name of the products on the line

1.081

请报告生产进展

生産進捗を報告しなさい

qing bao gao sheng chan jin zhan


Please tell me what your production progress is

1.082

生产性是多少

生産性はいくつですか

sheng chan xing shi duo shao


What"sthe productivity index

1.083

生产性逐渐生长吗

生産性は向上していますか

sheng chan xing zhu jian sheng zhang ma


Is productivity improving

1.084

改善生产性

生産性を改善しなさい

gai shan sheng chan xing


Please improve productivity

1.085

请整理整顿

整理整頓をして下さい

qing zheng li zheng dun


Pleasechean up your work area

1.086

应该那样做

そうすべきです。

ying gai na yang zuo


You should do it like that

1.087

有对策吗

対策はありますか

you dui ce ma


Dowe have a solution

1.088

请考虑对策

対策を考えてください

qing kao lv dui che


Please come up with a solution

1.089

问誰可以知道

誰に聞けば分かりますか

wen shui ke yi zhi dao


Who can e ask

1.090

请稍等一下

ちょっと待って下さい

qing shao deng


Just a second.please

1.091

有什么问题没有

何か問題はありませんか

you shen mo wen ti mei you


Iss there any problem

1.092

纳期来得及吗

納期に間に合いますか

na qi lai de ji ma


Can we meet the deadline

1.093

纳期是什么时候

納期はいつですか

na qi shi shen ma shi hou


What"s the delivery date

1.094

品质向上做为方针 

品質向上を指針とする

pin zhi xian shang zuo wei fang zhen


Our goal is quality improvement

1.095

成品率有多少

歩留まりはどのくらいですか

cheng pin lv shi duo shao


What"s the yield

1.096

请提高成品率

歩留まりは向上させなさい

qing ti gao chen pin lv


Please improve the yield

1.097

有必要分析

分析が必要です

you bi yao fen xi


It has to be analyzed

1.098

请变更

変更してください

qing bian geng


Please change it

1.099

请报告

報告してください

qing bao gao


Please report to me

1.100

月底前提出报价单

見積書を月末までに提出して下さい

yue di qian ti chu bao jia dan


Please give me your estimate by the end of the month

1.101

更积极地考虑一下

もっと前向きに考えてください

geng ji ji de kao lv yi xia


Please be more positive

1.102

没有进货

物が入荷していない

mei you jin huo


The parts haven"t arrived

1.103

休息的理由是什么

休んでいる理由は何ですか

xui xi de li you shi shen mo


Why is she absent today

1.104

出口地是哪里

輸出先はどこですか

chu kou di shi na li


Where is it being exported to

1.105

扩大进口

輸入を広大します

kuo da jin kou


We are going to increase imports

1.106

不要因没有材料而停线

ラインを材料切れで止めないで下さい

bu yao yin mei you chai liao er ting xian


Please don"tLet the line run of material

1.107

作为负责人要组织团体

リーダーとしてグループをまとめて下さい

zuo wei fu zhe ren yao zhu zhi tuan ti


you are the leader of the group

1.108

多少利益

利益はどれくらいですか

duo shao li yi


what"s the profit on this

1.109

我来做

私がやります

wo lai zuo


I"ll do it

1.110

请通知我

私に知らせて下さい

qing tong zhi wo


Please tell me about it

2.001

故障中

故障中

gu zhang zhong


Out of order

2.002

手动机

手動機

shou dong ji


manually operated machine

2.003

使用中

使用中

shi yong zhong


in use (being used)occupied

NO.

中文

和文

ピンイン


英語

2.004

去除毛刺

バリ取り

qu chu mao chi


flash removing

2.005

测定压入力

圧入力を測定しなさい

che ding ya ru li


Measure the press fitting force.please

2.006

危险请退后

危ないので離れていて下さい

wei xian qing tui hou


Please stay away because it"s dangerous

2.007

塗布油

油を差しなさい

tu bu you


Please apply some oil

2.008

用洒精擦

アルコールで拭きなさい

yong jiu jing cha


wipe it with alcohol.please

2.009

接增幅器的线

アンブを配線してください

jie zeng fu qi de xian


Please connect the power supply

2.010

加气压

エアーを入れて下さい

qing jia ya


Please turn on the air

2.011

停止加气压

エアーを止て下さい

ting zhi jia qi ya


Stop the air.please

2.012

请借我L搬手

Lレンチを貸してください

qing jie wo L ban shou


Please lend me an L-shaped wrench

2.013

请结束

終わりにして下さい

qing jie shu


Please stop working

2.014

做外观检查

外観検査して下さい。

qing wai guan jian cha


Do the visual inspection.please

2.015

确认有没有欠缺

欠けていないか確認します。

que reng you mei you qian que


We inspect for chips

2.016

凝固地快

固まるのが早い

ning gu de kuai


It sets fast.(Ithardens quickly)

2.017

空隙再大些

間隔をもっと広げてください

kong xi zai da xie


The distance between them should be reater

2.018

运转机器

機械をスタートします

yun zhuan ji qi


We start the machine

2.019

停止机器

機械をストップします

ting zhi ji qi


We stop the machine

2.020

选别有伤的

傷がある物を選別します

xuan bie you shang de


We take away the scratched ones

2.021

减压看以下

減圧してみましょう

jian ya kan yi xia


Let"s reduce the pressure

2.022

按这里就简单

ここを押さえると簡単です

an zhe li de jiu jian dan


Holding down here makes it easier

2.023

这个工有做过吗

この作業を行ったことがありますか

zhe ge gong you zuo guo ma


Have you ever done this (kind of)work(befor)

2.024

接下来进行尺寸测定

この次に寸法測定を行います

jie xia lai jin xing chi chun ce ding


Next we measure its dimensions

2.025

请组装这部品

この部品を組み立てて下さい

qing zhu zhuang zhe bu pin


Please assemble these parts

2.026

请修理

修理してください

qing xiu li


please repair it

2.027

气缸状态不好

シリンダーの動きが悪い

qi gan zhuang tai bu hao


The cylinder is not moving properly

2.028

请记录数量

数量を記入して下さい

qing ji lu shu liang


Please enter the quantity

2.029

用扳手取

スパナを取ってください

yong ban shou qu


Please get a wrench

2.030

请确认尺寸

寸法確認して下さい

qing que ren chi chun


Please check the measurement

2.031

激光感应器故障

センサーが故障している

ji guang gan ying qi gu zhang


The sensor is out of order

2.032

激光感应器的感度不好

センサーの感度が悪い

ji guang gan ying qi de gan du bu hao


The sensitivity of the sensor is too low

2.033

内管塞了

チューブの中が詰まっている

nei guan sai le


The tube is clogged

2.034

小心谨慎地拿放

丁寧に扱ってください

xiao xin jin shen de na fang


Please handle it gently

2.035

请带手套

手袋を着けてください

qing dai shou tao


Please wear these gloves

2.036

多少伏的电源

電源を何ボルトですか

duo shao fu de dian yuan


What"s the power-supply voltage

2.037

开电源

電源を入れて下さい

kai dian yuan


Please turn on the power

2.038

关电源

電源を止めて下さい

guan dian yuan


Please turn off the power

2.039

小心轻放

取り扱いに注意してください

xiao xin qing fang


Please handle it carefully

2.040

螺丝松动

ねじが緩んでいる

luo si song dong


The cscrew is loose

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网